05 oktober 2007

Flow


Flow är ett tillstånd av engagemang som uppstår då individen utför en aktivitet
som är klar och överkomlig.
Feedback är nödvändigt för att man skall veta hur bra man klarar sig.
Balansen mellan utmaning och förmåga är även avgörande för huruvida man kommer in i ett tillstånd av flow.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
En del individer tenderar att lättare bli deprimerade än andra, men det finns även individer som verkar lyckligare än andra. Lycka är varken resultatet av bra gener eller tur utan snarare summan av fostran och kultur. Graden av hoppfullhet och optimism påverkar även människans lyckoupplevelser.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Inom den positiva psykologin undersöker man vad som gör en lycklig och gör att man mår bra. Är det välstånd, ett bra jobb eller fungerande sociala relationer? Pengar gör oss lyckligare – men bara till en viss grad. Lycka är mycket mer än ekonomisk trygghet.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Att man är frisk betyder nödvändigtvis inte att man är lycklig. En dysfunktion medför inte heller automatiskt ett olyckligare liv. Även personer som genomgått ett svårt trauma kan finna lycka och mening i vardagen.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Människor drivs av två olika former av belöningar, inre och yttre. Ibland kan man kombinera dessa genom att vara engagerad i uppgifter som ger bägge samtidigt, det vill säga ett arbete som upplevs som meningsfullt och intressant samtidigt som det ger ekonomisk trygghet.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Om syftet med arbetet endast är att “ge mat på bordet och tak över huvudet” kan livet däremot kännas ganska meningslöst. Under sådana omständigheter är det viktigt med aktiviteter utanför arbetet som ger en inre känsla av lycka.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Lycka är dessvärre något som inte går att lagra, men genom att vara medveten om de faktorer som kan skapa lycka, kan individen framkalla lyckokänslor genom att hålla på med aktiviteter som skapar flow
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Har du någon gång känt att du varit engagerad i något som tar hela din uppmärksamhet och kon-centration i anspråk? Omvärlden försvinner och du är helt inne i det du gör.
Då har du upplevt flow.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Flow är ett uttryck som introducerades av Mihaly Csikszentmihalyi år 1975,
men själva fenomenet har diskuterats långt tidigare.
Flow är ett tillstånd som uppstår när man är djupt engagerad i en aktivitet.
Uppgiften skall vara tillräckligt utmanande för att den skall kännas meningsfull, men inte så svår att den skapar ångest och leder till att man ger upp.
Känslorna som upplevelsen ger upphov till kommer vanligen först efteråt.
Ibland kan det vara fråga om en känsla av lugn, ibland upphetsning, tillfredställelse eller kanske stolthet om utmaningen har varit stor. Dessa lyckokänslor betecknas som inre belöningar.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Vad kännetecknar flowupplevelsen?
Man är totalt engagerad, fokuserad och koncentrerad, antingen på grund av medfödd nyfikenhet eller på grund av övning.
Man befinner sig i ett tillstånd av extas – man befinner sig utanför vardagen.
Man har nått en inre klarhet, en medvetenhet om vad som skall göras och hur bra det går.
Man vet att det man håller på med är möjligt att utföra – man är varken orolig eller uttråkad.
Man känner sig rofylld – man upplever ingen inre oro, men man har en känsla av att växa bortom egots gränser. Efteråt upplever man känslor av upphöjt ego.
Man är helt fokuserad i nuet och märker inte att tiden går.
Man får en inre belöning, som oberoende av orsaken till flowupplevelsen är den huvudsakliga belöningen.


Inga kommentarer: