20 juli 2007

Manligt och kvinnligt språkManligt och kvinnligt språk
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Vad är skillnaden mellan manligt och kvinnligt språkbruk?

Vem pratar snabbast? Vem pratar mest? Vem avbryter och vem avbryts?


Orsaken till att män och kvinnor har olika samtalsstilar sägs bero på att män och kvinnor har olika perspektiv och erfarenheter.


Våra uppfattningar och värderingar om vad som är kvinnligt och vad som är manligt förändras betydligt långsammare än våra livsstilar.


Kvinnor talar snabbareMan har kunnat konstatera att kvinnor har ett livligare intonationsmönster, att deras tal innehåller få tvekljud och pauser och att de talar snabbare än män.


En del har velat förklara detta med att kvinnor har en mindre lungvolym och ett annat andningsmönster (de skulle andas oftare och grundare än vad männen gör).


En följd av det här skulle vara att de skulle känna sig tvingade att tala hastigt och med så mycket uttryck som möjligt på ett enda andetag eftersom de vet att luften inte räcker så länge.


En annan förklaring är att kvinnans traditionella roll i samhället gjort att hon utvecklat röstuttryck som passar för närrelationer och som syftar till kontakt mellan talare och lyssnare.


Dessutom kan man tänka sig att kvinnor talar livligare och snabbare p.g.a. att de i offentliga sammanhang ofta avbryts eller uppmanas att tiga.


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Män talar oftast och längst


Såväl forskning som erfarenhet har vidare visat att män i offentliga sammanhang talar både längst och oftast.


I en tid då vi, speciellt i vår kultur, ställer oss tämligen negativa till ordutsmyckning och långa uppvärmande inledningar är detta egentligen rätt märkligt.


Källor till missförståndFör män är verbal aggressivitet ett naturligt sätt att strukturera en diskussion, medan kvinnor lätt tar allt sådant personligt och lätt tystnar i protest.


Män ger heller inte i lika lång utsträckning samtalsstöd i form av ”hummanden” som kvinnor ofta gör, vilket kan leda till missförstånd.


Män tror att kvinnor håller med då de nickar, när de i själva verket bara uppmuntrar männen till att fortsätta tala, och kvinnor tror att männen inte lyssnar då inte ger något samtalsstöd.


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Att ställa frågor kan också betyda olika saker för kvinnor och män.


För män är frågor en begäran om information, medan de för kvinnor ofta är ett medel att hålla diskussionen i gång.


Män kan då komma att uppfatta kvinnor som mycket okunniga, medan mäns tystnad tas som tecken på säker- och kunnighet.


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
I korthet skiljer män och kvinnor sig åt på följande punkter vad gäller språkutveckling och kommunikation:


¤ Flickor lär sig tala tidigare än pojkar och de är språkligt överlägsna långt upp i skolåren


¤ Flickor är överlägsna pojkar i stavning och grammatik skoltiden igenom.


¤ Män har inte lika vårdat språk som kvinnor och är inte lika korrekta i sitt uttal.


¤ Män ändrar inte sitt tal efter situationen lika lätt som kvinnor.


¤ Män ger inte samtalsstöd lika ofta som kvinnor och håller inte kommunikationen levande med frågeställningar som ”eller hur” och ”inte sant”.


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
¤ Kvinnor talar ofta mer konkret än män, och illustrerar sitt tal med många belysande exempel.


¤ Kvinnor använder ett enkelt språk, dvs. enkla satskonstruktioner och korta meningar.


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Män avbryter andra talare oftare än kvinnor.


Män begär och får ordet oftare än kvinnor.


Män gör klara sakframställningar och sammanfattningar.


Män tillåter sig att tala tillräckligt starkt och använder ofta ett lugnt tempo.


Mäns tal är mer sak- och prestationsinriktat, kvinnor inriktar sig på relationer.

Inga kommentarer: